Peter Schlesinger

Two Men, 2005.
Glazed Stoneware
25 x 17 x 12 inches

PREVIOUS / NEXT